Doanh nghiệp thay đổi linh hoạt trước thách thức từ dịch bệnh Covid-19